MY MENU

우드치퍼

TB100G TB100 PTO TC15 PTO TB300 PTO TB300 Diesel TB300 Electric
φ100 mm φ100 mm φ150 mm φ120 mm φ120 mm φ120 mm
18hp G엔진 30hp트랙터 40hp트랙터 40hp트랙터 28.5 Diesel 25 Electric
205 kg 180 kg 530 kg 675 kg 750 kg 695 kg


아반트 유압장비에 장착해서 사용하는 CH100

트랙터 PTO에 의해 구동 되는 CH270 DMR

PTH 40.70 MULTICUT 목재파쇄기

PTH 1200-820 Track